Program studiów

  1. Szczegółowy opis programu studiów

Dom i ogród rodzinny to funkcjonalna, estetyczna i kompozycyjna całość. Najlepiej, gdy ogrody rodzinne, wyposażone w elementy małej architektury, rośliny i artefakty, powstają w ścisłym związku z domem i jego wnętrzem oraz z odwołaniami do krajobrazu i środowiska, w którym powstają. Proponowane studia podyplomowe skierowane są do osób wznoszących swe siedziby rodzinne oraz do wszystkich, którzy uczestniczą w tym procesie jako projektanci lub wykonawcy czy też w inny sposób a chcą poszerzyć swą wiedzę w zakresie tworzenia architektury ogrodu. Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych różnych kierunków.

Program studiów obejmuje zagadnienia dotyczące kształtowania najbliższego otoczenia człowieka i rodziny – ogrodu przy domu jednorodzinnym. Uczestnicy poznają zasady projektowania form ogrodowych spójnych z architekturą i wnętrzem, tło społeczno-kulturowe genezy i przemian ogrodu rodzinnego, problematykę rewaloryzacji i rekompozycji starych ogrodów. Oprócz tego w zakres studiów wchodzi nowoczesne roślinoznawstwo oraz materiałoznawstwo, kosztorysowanie i zasady prowadzenia studia projektowego. Zajęcia praktyczne obejmują pracę w terenie (budowa i pielęgnacja obiektów sztuki ogrodowej), a także praktykę w biurze projektowym.

  1. Praktyki zawodowe każdy słuchacz odbywa w wybranym przez siebie lub wskazanym przez kierownika studiów studio projektowym architektury krajobrazu lub firmie projektowo wykonawczej, zajmującej się projektowaniem i realizacją ogrodów lub terenów zieleni. Student rozlicza się z odbytej praktyki na podstawie zaświadczenia o odbyciu praktyki, który składa w sekretariacie studiów nie później niż w dniu złożenia pracy dyplomowej.
  1. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie prac cząstkowych, obrona pracy projektowej i złożenie egzaminu końcowego. Warunkiem dopuszczenia słuchacza do egzaminu końcowego jest uczestnictwo w przewidzianych programem zajęciach dydaktycznych, odbycie praktyki zawodowej oraz złożenie pracy dyplomowej.
  1. Przedmioty

Projektowanie siedziby rodzinnej

Określenie cech krajobrazowych siedliskowych i przyrodniczych miejsca; zapis tych cech dla celów projektowych. Wykonanie projektu zespołu składającego się z domu z ogrodem z wykorzystaniem wartości krajobrazowych i siedliskowych miejsca jego usytuowania.

Projektowanie ogrodu

Zdobycie umiejętności, kompetencji i wiedzy w zakresie kształtowania przestrzeni ogrodu przydomowego. Wykorzystanie specyfiki struktury ogrodu przydomowego, będącej wynikiem procesu zamieszkiwania. Lokalizacja ogrodu w krajobrazie, zastosowanie kompozycji historycznej w ustaleniu relacji między ogrodem a krajobrazem i zbudowaniu właściwej struktury przestrzeni siedziby rodzinnej.

Opracowanie współczesnej kompozycji ogrodu rodzinnego. Zdobycie umiejętności kreatywnego tworzenia przestrzeni ogrodu, zgodnie z panującą modą, nowoczesnymi technikami i materiałami.  Zdobycie umiejętności rozpoznania i odtworzenia stylu w ogrodzie rodzinnym. Projektowanie w stylu historycznym, pielęgnacja i modernizacja starego ogrodu.

Architektura w ogrodzie

Podstawowe elementy budowy formy architektonicznej, masa, bryła, światło ściana, otwory, struktura, morfologia i kompozycja, elementy znaczeniowe formy architektonicznej. Współczesne i tradycyjne domy rodzinne. Architektura ogrodowa. Zasady budowy formy architektonicznej.

Architektura wnętrz siedziby rodzinnej

Nabycie umiejętności odczytywania i interpretowania funkcjonalnej organizacji wnętrza mieszkalnego zgodnie z założeniami projektowymi; budowania właściwej struktury przestrzeni mieszkalnej w połączeniu z ogrodem. Eksponowanie i podkreślanie walorów krajobrazowych i roślinnych ogrodu w połączeniu z architekturą i wnętrzem.

Materiałoznawstwo
Nowoczesne materiały stosowane w sztuce ogrodowej. Rozpoznawanie, identyfikacja właściwych materiałów do określonych stylów ogrodowych i określonych ogrodowych elementów.

Roślinoznawstwo
Podstawy produkcji roślin ogrodowych. Wymagania siedliskowe roślin. Materiał szkółkarski – ocena i wybór. Kompozycje rabat ogrodowych. Zasady wyboru i kompozycyjnego łączenia drzew, krzewów i bylin.

Prowadzenie studia projektowego

Kosztorysowanie inwestycji, wycena prac projektowych i realizacyjnych. Podstawy księgowości. Podstawy prawa budowlanego. Podstawy prawne gospodarowania nieruchomościami. Elementy marketingu i public-relations.

Seminarium dyplomowe

Przygotowanie pod kierunkiem promotorów pracy dyplomowej, której przedmiotem będzie dokumentacja ofertowa ogrodu rodzinnego z uwzględnieniem stylu małej architektury ogrodowej i wnętrza. 

Cyfrowe opracowanie projektu (opcjonalnie)

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy studentów odnośnie najnowszych programów komputerowych w zakresie rysowania wektorowego (Autocad), trójwymiarowego (Autocad, Sketch Up) oraz profesjonalnego przygotowania plansz (Autocad, Corel).

Praktyki w zakresie projektowania i pielęgnacji obiektów sztuki ogrodowej

Praktyka zawodowa o profilu projektowo-wykonawczym mająca w zakresie: projektowanie, urządzanie ogrodów, przygotowanie ofert, analizy rynku projektowego i oferty ogrodniczej.

Praca dyplomowa

Przygotowanie pracy dyplomowej składającej się z koncepcji zagospodarowania ogrodu z uwzględnieniem małej architektury i elementów budynku domu oraz wnętrz.